Vad innebär EU:s överenskommelse med Turkiet?

EU menar att avtalet dels öppnar upp en säker och laglig väg för syriska flyktingar till EU, dels att det stoppar människosmugglingen till Europa. Flera människorättsorganisationer har riktat skarp kritik mot avtalet och menar att avtalet strider mot förbudet mot att skicka tillbaka människor till ett land som inte anses vara säkert. Kritiken handlar också om de förhållanden som flyktingarna lever under i det slutna registreringslägret i Moria på den grekiska ön Lesbos och om hur Turkiet behandlar de flyktingar som befinner sig i Turkiet.

Vad innebär avtalet mellan EU och Turkiet?
Avtalet är en fortsättning på de samtal som ägde rum mellan Turkiet och EU den 29 november. Överenskommelsen innebär att alla nya irreguljära migranter som kommit från Turkiet till de grekiska öarna efter den 20 mars 2016 ska skickas tillbaka till Turkiet. Avtalet ska enligt EU vara i linje med EU-rätt och internationell rätt. Man menar att inga kollektiva utvisningar kommer att ske, samt att flyktingarna skyddas av den så kallade “non-refoulement principen” vilket innebär att man inte får utvisa eller avvisa flyktingar till platser som anses farliga.1 Dessa försäkringar från EU:s sida står i skarp kontrast till den kritik som riktats mot avtalet från många organisationer. Läs mer om kritiken längre ner i artikeln.

Turkiet ska också tillsammans med berörda EU-länder vidta åtgärder för att inga nya illegala rutter till EU skapas via land- eller sjöväg. Så fort antalet flyktingar som tar vägen från Turkiet till Grekland minskar ska också ett frivilligt humanitärt mottagningssystem aktiveras där EU:s medlemsländer kan delta på frivillig basis. För varje syrisk flykting som återsänds till Turkiet ska en syrisk flykting vidarebosättas från Turkiet till EU.

I gengäld har EU gått med på ett antal punkter, dels att ta bort kravet på visum för turkiska medborgare senast i slutet av juni under förutsättning att Turkiet uppfyller vissa krav: bland annat migrations- och gränsbevakning för att förhindra att människor på flykt ska kunna ta sig in i landet, giltiga resedokument som överenstämmer med EU-regelverk, att grundläggande rättigheter respekteras samt förebygga och motverka organiserad brottslighet, terrorism och korruption.2 EU kommer också att ge 3 miljarder euro till Turkiet för att hjälpa flyktingar i landet och kommer därefter att ge ytterligare 3 miljarder euro fram till slutet av 2018.3 Turkiet har även krävt att förhandlingarna om ett turkiskt EU-medlemskap ska återupptas.4

Fler flyktingar tar den farliga sjövägen till Italien
Efter att avtalet trädde i kraft har antalet flyktingar som ankommit till EU via Medelhavet minskat, men enligt den tyska nyhetstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung5 har flyktingarna istället börjat söka andra vägar in i EU med hjälp av människosmugglare. Antalet personer som har tagit sig den farliga sjövägen via Libyen till Italien har också ökat. FN:s flyktingorgan har bekräftat att nästan 14 500 personer har anlänt till Italien via Libyen sedan början av året vilket är en ökning med 42,5 procent jämfört med samma period 2015.6

Antalet människor på flykt som kommit över Medelhavet juni 2015 till mars 2016

Läs mer om situationen i Syrien

På vilken rättslig grund sker återsändningarna från de grekiska öarna till Turkiet?
Människor som inte söker asyl i Grekland kommer nu att skickas tillbaka till Turkiet. Enligt EU är den rättsliga grunden för detta ett avtal från 20147 mellan Grekland och Turkiet, som även gäller tredjelandsmedborgare. De personer som söker asyl i Grekland kommer att få sina ansökningar behandlade individuellt och detta ska enligt EU ske i enlighet med återsändandeförbudet. EU-medlemsländer har också rätt att avvisa asylansökningar direkt i vissa fall, det vill säga skicka tillbaka flyktingar till hemländer utan att ens titta på asylansökan.8

Avtalet kritiseras och bedöms som inhumant från flera håll
Kritiken som riktats mot avtalet handlar framförallt om tre punkter. Dels att avtalet strider mot återsändandeförbudet; dels hur Turkiet behandlar de flyktingar som befinner sig i Turkiet och dels de förhållanden som flyktingarna lever under i det slutna registreringslägret i Moria på den grekiska ön Lesbos.

Grekland ska i och med det nya avtalet göra en lagändring där Turkiet utses till ett säkert land för migranter att återsändas till. EU-kommissionen har definierat ett säkert land som ett land som ska vara rättssäkert och demokratiskt. Där ska det i allmänhet inte förekomma förföljelse, tortyr, eller omänsklig behandling.9 Amnesty International menar dock att återsändandet av migranter till Turkiet från Grekland strider mot EU-rätt, turkisk och internationell rätt eftersom de anser att återsändningarna bryter mot flyktingkonventionen.10 Europadomstolen dömde dessutom ut Greklands asylsystem 2011, vilket bör ses som en tydlig markering mot att Greklands hantering av asylansökningar inte är rättssäkert.11

Så sent som i oktober förra året innan förhandlingarna börjat mellan EU och Turkiet uttalade sig statsminister Stefan Löfven i en intervju med Sveriges Radio, där han bekräftade att Sverige inte anser att Turkiet är ett säkert land med tanke på bristen av mänskliga rättigheter och hur flyktingar behandlas.12

En annan kritik vad gäller avtalet är att det inte tar hänsyn till asylsökande från andra länder än Syrien.13 Amnesty menar att återsändandet av asylsökande till länder som Afghanistan strider mot internationell rätt då landet inte anses vara säkert, bland annat på grund av att stora delar av befolkningen lever under ständigt hot från talibanerna. Amnesty rapporterade att redan några timmar efter att avtalet gick igenom skickades runt 30 asylsökande från Afghanistan tillbaka till sitt hemland.14

Läs mer om situationen i Afghanistan

UNHCR och Läkare Utan Gränser har avslutat sin verksamhet i Moria i protest
Migranter som anlänt till Lesbos före den 20 mars har blivit placerade i ett öppet läger på ön. De som anlänt efter den 20 mars har istället placerats i ett slutet registreringsläger i Moria på den östra sidan av Lesbos. Flera organisationer är mycket kritiska till det slutna lägret. Både UNHCR och Läkare utan gränser har i protest avslutat sina verksamheter där och menar att det finns andra mer humana sätt att behandla migranterna. Läkare utan gränser menar att uppgörelsen helt enkelt syftar till att stoppa människor från att komma till Europa. Morialägret har förändrats från en så kallad “hotspot” där migranter hade möjligheten att söka asyl i Grekland eller annat EU-land, till en uppsamlingsplats varifrån de skickas tillbaka till Turkiet direkt utan att kunna söka asyl. Organisationen menar att den här förändringen innebär att grundläggande mänskliga rättigheter inte längre respekteras och Läkare utan gränser vill inte delta i vad de kallar för en “massdeportering” tillbaka till Turkiet. Trots att EU lovat att inga kollektiva utvisningar kommer att ske menar Läkare utan gränser att det är precis det som sker när migranter skickas tillbaka till Turkiet.15

UNHCR menar att genomförandet av det nya avtalet har skett för snabbt innan man har hunnit vidta viktiga säkerhetsåtgärder som behöver finnas på plats i Grekland. Man menar att i dagsläget har Grekland varken kapacitet att bedöma de asylansökningar som kommer in, eller de förutsättningar som behövs för att ta hand om människor på ett säkert sätt i väntan på en prövning av deras ansökan.16

Ebba Lycke

Referenser

 1. Non-refoulement är en internationell princip som bygger på att man inte får utvisa eller avvisa flyktingar till ställen där de är i fara eller på grund av deras etniska tillhörighet, religion sexuella läggning med mera.
 2. EU; Visa-avtalet mellan EU och Turkiet (2016-03-16).
 3. Europeiska rådet; “Uttalande från EU och Turkiet 18e mars 2016”
 4. Europaportalen; “Genombrott i flyktingkrisen: migranter ska skickas tillbaka till Turkiet” (2016-03-08)
 5. Frankfurter Allgemeine Zeitung
 6. Europaportalen: “EU:s flyktingpolitik driver fram nya smuggelvägar” (2016-03-29)
 7. Europaparlamentet (2014-02-10): “Recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons residing without authorisation”
 8. EU; Implementing the EU-Turkey-Agreement (2016-04-04)
 9. Europaportalen; “Ny flyktingpolitik: oklara effekter om säkra länder” (2015-10-07)
 10. Amnesty International (2016-04-01): “Turkey: Illegal mass returns on Syrian Refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal”
 11. Europaportalen, “Hemlighetsfullt EU-toppmöte” (2016-03-18) 12.Sveriges Radio, Intervju med statsminister Stefan Löfven (2015-10-15)
 12. Europaportalen, “Grekland och Turkiet får huvudroller i europeiskt asyldrama” (2016-03-16)
 13. Amnesty International, “Turkey ‘safe country’ sham revealed as dozens of Afghans forcibly returned hours after EU refugee deal” (2016-03-23)
 14. Läkare Utan Gränser, “Lesbos: vi vägrar att bli del av ett omänskligt system” (2016-03-23)
 15. UNHCR; “UNHCR redefines role in Greece as EU-Turkey deal comes into effect” (2016-03-22)

Vill du bidra till en mer kunskapsbaserad migrationsdebatt?

Webbplatsen migrationsinfo.se drivs av tankesmedjan Fores migrations- och integrationsprogram och har sedan starten 2010 fördubblat besöksantalet för varje år. 2015 hade vi över 700 000 besökare. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar vi för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor. Vi har en rad väletablerade forskare som skriver för oss, däribland Joakim Ruist, Jerzy Sarnecki och Louise Dane. Under våren lanseras en helt ny och förbättrad webb för migrationsinfo som kommer bidra till att vi blir än mer relevanta för alla som vill lära sig mer om migration och integration. Nu söker vi en vikarierande projektledare för migrationsinfo.

Om rollen
Flyktingkrisen har visat att det finns ett större behov än någonsin av nyanserad och lättillgänglig information i migrationsdebatten. Som projektledare för migrationsinfo.se blir det din uppgift att ta fram och sprida den informationen. Du arbetar självständigt, men i nära samarbete med de andra kollegorna på programmet. Din arbetsdag är varierad och innefattar allt ifrån omvärldsbevakning och att skriva texter och sammanställa relevant statistik, till redaktionellt arbete, utveckling av webbplatsen och kontakt med forskare och andra samarbetspartners. En stor del av jobbet handlar om att skriva olika former av texter att publicera på webbplatsen. Du är också regelbundet ute i landet och föreläser och är även med och hjälper till i Fores dagliga verksamhet med seminarier och konferenser. Under hösten kommer vi att arbeta med den tredje upplagan av boken Migrationsinfo för alla som hittills spridits i 8 000 exemplar runtom i hela Sverige.

Dina erfarenheter och egenskaper

Anställningsform: Heltid från mitten augusti 2016 till och med mars 2017, med chans till förlängning.

Plats: Stockholm.

Övrigt
Fores är en grön och liberal tankesmedja som fungerar som en mötesplats för nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskare. Fores migrations- och integrationsprogram har som mål att bidra med underlag och förslag på hur vi skapar ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle i en globaliserad värld, med fokus på att öka den fria rörligheten och människors möjligheter att forma sina egna liv.

Läs mer om Fores och vår lönepolicy

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta programchefen Anna Rehnvall, 0730 88 52 60, anna.rehnvall@fores.se Välkommen att skicka din ansökan till linda.jacobsson@fores.se senast den 30 april 2016.

Ebbas praktik på Fores migrations- och integrationsprogram

Varför ville du göra din praktik på Fores migrations- och integrationsprogram?

Jag blev tipsad om Fores av vänner och hittade en annons på hemsidan praktikplats.org. Jag har läst Politisk kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap vid Lunds Universitet och har alltid haft ett intresse för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. Jag var intresserad av att jobba mer specifikt med migrationsfrågor då jag tidigare har jobbat på ett flyktingboende med Röda Korset och som värvare för FN:s flyktingorgan UNHCR. Jag bestämde mig för att söka praktik på Fores eftersom jag var intresserad av att lära mig hur en tankesmedja fungerar, och särskilt på migrations- och integrationsprogrammet då jag har ett stort intresse i migrationsfrågor. Jag kände att Fores skulle passa mig perfekt!

Vad har varit roligast under din första tid hos Fores?

Fores är en spännande plats där man får möjlighet att träffa beslutsfattare, politiker och forskare, bland annat på de intressanta seminarier som vi arrangerar och inom olika projekt. Det är en av anledningarna till att praktikplatsen på Fores blir väldigt spännande. Roligt är också att jag ofta deltar i många möten och att jag har fått skriva artiklar för migrationsinfo.se där jag fått möjligheten att utveckla mitt skrivande vilket varit extra roligt.

Något som förvånat eller överraskat dig?

På Fores får man som praktikant vara delaktig i de olika projekt som drivs och man upppmuntras till att ta egna initiativ till projekt och arbeta självständigt, vilket gör att man känns mer som en anställd än en praktikant vilket är väldigt positivt. Roligt är också att man snabbt kommer in i jobbet och känner sig som “en i gänget” bland kollegorna.

Vad gör du just nu?

Just nu jobbar jag med ett EU-projekt för vår hemsida migrationsinfo.se där jag fördjupar mig inom EU:s gemensamma asylsystem, ett projekt som löper under en lite längre tid och som jag arbetat fram tillsammans med min handledare. Det är väldigt intressant för mig då jag har ett stort intresse för både EU-politik och migrationsfrågor. Jag skriver också regelbundet artiklar på migrationsinfo.se, där den senaste handlade om regeringens nya lagförslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd och den kritik som förslaget har fått.

Skulle du rekommendera andra att söka praktiken?

Om du har ett intresse för migrationsfrågor och tycker om att jobba i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter i en kreativ miljö, så tycker jag absolut att du ska söka till Fores! En praktikplats på Fores är en bra merit men framförallt en väldigt rolig och spännande arbetsplats, vilket ger dig en fantastisk möjlighet att ta ett första steg in i arbetslivet.

Läs mer om praktiken på Fores migrations- och integrationsprogram

Läs mer om Fores migrations- och integrationsprogram

Fores migrations- och integrationsprogram söker praktikant

Fores migrations- och integrationsprogram söker personer som studerar nationalekonomi, statistik, statsvetenskap, internationella relationer, eller angränsade ämnen som är relevant för vårt arbete och är intresserad av migrations- och integrationsfrågor.

Omfattning
Heltid under hösten 2016.

Arbetsbeskrivning
Din roll som praktikant hos oss innebär att du handleds av chefen för Fores migrations- och integrationsprogram, men arbetar även tätt tillsammans med de andra som arbetar inom programmet, såsom projektledare och forskningsledare.

Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, men utgörs till viss del av praktiska uppgifter såsom att boka möten och seminarier, kontakta nyckelpersoner och journalister, boka resor och göra utskick. Förutom rollen som support på kontoret har praktikanten en traineeroll och får då även möjlighet att göra mer avancerade uppgifter som forskningsassistent i skapandet av våra rapporter, följa samhällsdebatten, omvärldsbesvaka migrationsfrågan, samt arbeta med att ta fram underlag till programchefen. Du får också vara med och utveckla, ta fram statistik och skriva egna texter till vår välbesökta hemsida migrationsinfo.se och därmed nå ut till våra hundratusentals besökare (drygt 700 000 under 2015). Vi fokuserar nu bland annat på stadsdelar med låg socio-ekonomisk status inom projektet Hela staden – bryt segregationen, nyanländas mottagande och etablering, flyktingkrisen, ensamkommande barn, samt en stor satsning på utveckling av migrationsinfo.se. Som praktikant hos oss kommer du få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av de största och mest diskuterade samhällsfrågorna just nu.

Personbeskrivning
Vi söker personer med god kunskapsnivå och intresse för politik och aktuell samhällsdebatt som samtidigt är välorganiserade och energiska. Du skall kunna skriva god svenska och även behärska engelska i tal och skrift. Dessutom ser vi gärna att praktikanterna delar Fores miljöorienterade och liberala värderingar. Det är meriterande om du har förkunskaper inom migrations- och integrationspolitiska områden eller relevant arbetslivserfarenhet.

Övrig information
Praktiken på Fores är oavlönad men kan vara en mycket värdefull merit för din fortsatta karriär – kanske rentav hos oss!

Ansökan bör bestå av en meritförteckning och ett personligt brev som inkluderar en presentation av dig själv och där du anger varför du är intresserad av att praktisera hos oss på Fores och vid vårt migrations- och integrationsprogram.

Skicka din ansökan elektroniskt till anna.rehnvall@fores.se senast 25 april. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag.

Läs mer om Fores migrations- och integrationsprogram

Vi söker även praktikanter till dessa program

Digitala samhället
Ekonomiska reformer och entreprenörskap
Kommunikation
Miljö och klimat

Senast ändrat 2012-11-15
Använd statistiken och diagrammen i en presentation eller ett skolarbete!

FORES - Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet är att göra information om invandring och integration mer tillgänglig och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på myter som hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Saknar du någon information, eller har ett tips, hör av dig till kontakt@migrationsinfo.se